Брак

Завршување на бракот со гранично растројство на личноста

Завршување на бракот со гранично нарушување на личноста. BPD се луѓе чии главни карактеристики се емоционална нестабилност, нестабилност во сликата за себе, во меѓучовечки односи и со извонредна и изразена импулсивност